1 Rekisterinpitäjä
Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy
Y-tunnus: 3219074-2
Siriuksenkuja 27 A
01450 Vantaa
+358 44 2433752
Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy noudattaa kaikessa henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisestä
tietosuoja-asetusta
(2016/679).
2 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittely perustuu Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy:n asiakkaan ja Suomen
Oikeustulkkaustiimi Oy:n välisen asiakas- tai sopimussuhteen täytäntöönpanoon tai asiakaan
suostumukseen sekä lakisääteisten velvoitteidemme toteuttamiseen.
Henkilötietoja käsitellään seuraavia käyttötarkoituksia varten:
● Asiakassuhteen ja asiakaspalvelun ja niihin liittyvän viestinnän ja markkinoinnin
hoitamiseen, toteuttamiseen, kehittämiseen ja seurantaan
● Mahdollisten esteellisyyksien selvittämiseen toimeksiantoa vastaanotettaessa;
● Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointija kyselyvelvoitteiden täyttämiseksi.
Käsittelemme vain käyttötarkoituksen kannalta oleellisia ja tarpeellisia henkilötietoja.
3 Käsiteltävät henkilötiedot
Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy käsittelee vain yksityisasiakkaidensa sekä yritysasiakkaidensa
yhteyshenkilöinä toimivien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja.
Käsiteltävät henkilötiedot:
● Etu- ja sukunimi
● Osoite
● Puhelinnumero
● Sähköpostiosoite
● Henkilötunnus
● Toimeksiannon laatu
Lisäksi Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy käsittelee seuraavia tietoja:
● toimeksiantojen hoitamiseen, laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
● muut toimenpiteet asiakassuhteen ylläpitämiseksi
Sekä edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot.
4 Tietojen kerääminen
Tietoja kerätään toimeksiannon yhteydessä yksityishenkilöasiakkaalta tai yrityksen yhteyshenkilöltä
itseltään. Tietoja voidaan kerätä asiakkaan pyynnöstä myös muilta tahoilta, kuten esim. erinäisiltä
viranomaisilta.
5 Tietojen luovuttaminen
Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy ei luovuta henkilötietoja kenellekään ulkopuoliselle mitään
tarkoitusta varten ilman asianosaisen nimenomaista suostumusta, ellei laki sitä edellytä tai asiakas
nimenomaisesti pyydä.
6 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy ei siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan
talousalueen ulkopuolelle.
7 Henkilötietojen suojaamisen yleiset periaatteet
Henkilötietoja käsittelevät vain Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy:n erikseen määrittelemät henkilöt.
Henkilötietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokannat ja niiden
varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin on pääsy vain Suomen Oikeustulkkaustiimi
Oy:n erikseen määrittelemillä henkilöillä. Digitaalinen aineisto on suojattu salasanoin. Manuaalisia
aineistoja säilytetään lukituissa tiloissa.
8 Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä asiakkaalla on tietosuoja-asetuksen takaamat rekisteröidyn oikeudet.
Henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa asiakkaan tulee ottaa yhteyttä puhelimitse, postitse tai
sähköpostitse Suomen Oikeustulkkaustiimi Oy:n henkilöstöön. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa
säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.